Stadgar för Svenstaviks Företagareförening

Reviderade och antagna vid årsmöte 2005-03-15.

§ 1. Föreningens ändamål
Föreningen är en lokal, opolitisk, av alla andra organisationer helt oberoende företagarförening för mindre och medelstora företag.

Föreningen har sitt säte i Svenstavik.

Föreningen har till sitt ändamål att i Svenstavik med omnejd verka för fri enskild företagsamhet grundad på fri marknadshushållning under socialt ansvar genom

:

att slå vakt om ekonomisk frihet, enskild äganderätt och rättssäkerhet

att bedriva en aktiv näringspolitisk verksamhet och därvid genom egna åtgärder eller framställningar till myndigheter och kommunala organ söka förbättra förutsättningarna för näringslivets utveckling

att värna om familjeföretagen och de mindre och medelstora företagen samt skapa förståelse för deras betydelse för ekonomi och sysselsättning inom föreningens verksamhetsområde

att företräda anslutna medlemmar inför lokala myndigheter och sammanslutningar inom närings- och samhällslivet

att i den offentliga debatten upplysa allmänheten om den enskilda företagsamhetens och äganderättens betydelse för det ekonomiska, sociala och kulturella framåtskridandet

att främja yrkesutbildning och yrkesskicklighet

att verka för att föreningens medlemmar aktivt deltar i samhällsarbetet

att verka för samförstånd och samarbete med andra organisationer inom föreningens verksamhetsområde

Föreningen har därutöver till ändamål
att verka för att företag inom föreningens verksamhetsområde anslutes till föreningen

att samarbeta med andra lokala företagarföreningar och lokala branschsammanslutningar.

Föreningens verksamhetsår är kalenderår.

§ 2. Medlemskap

Företagsmedlem: Företag blir medlemmar genom att erlägga avgifter enligt årsmötesbeslut. Företag skall anmäla vem som skall representera företaget i förhållande till föreningen.

Personligt medlemskap: F. d. företagare eller andra personer vilkas inval kan vara till gagn för föreningens verksamhet kan erhålla personligt medlemskap om föreningens styrelse med minst 2/3 majoritet så beslutar. Personlig medlem har samma rättigheter och skyldigheter som övriga medlemmar.

Hedersledamot: Person som gjort sig förtjänt därav kan på styrelsens förslag av föreningen kallas till hedersledamot. Medlem som utnämnts till hedersledamot behåller sina medlemsrättigheter.

Uteslutning av medlem: Medlem som ej erlagt fastställda avgifter kan genom beslut av föreningens styrelse uteslutas ur föreningen.
Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller beslut eller som skadar föreningens anseende eller i sin yrkesutövning uppträder uppenbart illojalt, kan genom beslut med 2/3 majoritet av föreningens styrelse uteslutas ur föreningen.

§ 3. Föreningssammanträden
Föreningen håller minst ett föreningssammanträde per år. Årsmöte hålls senast den 31 mars.

Extra sammanträde anordnas då styrelsen finner sådant erforderligt eller då minst 10 medlemmar eller 1/10 av antalet medlemmar, om detta understiger 100, skriftligen begär extra sammanträde. Därvid skall uppges vilka ärenden som önskas behandlade.

Skriftlig kallelse till föreningssammanträde skall vara medlem tillhanda senast två veckor före mötesdatum.

Vid början av varje föreningssammanträde utses två personer att jämte ordföranden justera protokollet

I alla angelägenheter, som handläggs vid föreningssammanträde, äger varje medlem en röst. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst; dock skiljer lotten vid val och vid sluten omröstning

Votering skall vara öppen, om ej sluten omröstning begärs. För alla val erfordras enkel majoritet. Då lika antal röster faller på två eller flera personer, skiljer lotten.

Röstning får ej utövas genom fullmakt.

§ 4. Årsmöte
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar samt val av årsmötessekreterare.

Godkännande av röstlängd.

Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.

Fråga om mötet utlysts stadgeenligt.

Föredragning av styrelsens berättelse för det gångna året.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning för föregående verksamhetsår.

Föredragning av revisorernas berättelse.

 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för dess förvaltning.

Behandling av till årsmötet inkomna ärenden:

styrelsens ärenden
motioner; motion skall lämnas till styrelsen senast en vecka före årsmötet.

Fastställande av årsavgift för kommande år.

Val av ordförande.

Val av halva antalet styrelseledamöter jämte erforderligt antal suppleanter.

Val av två revisorer och en revisorssuppleant.

Val av övriga funktionärer.

Val av valberedning till nästa årsmöte.

Övriga ärenden.

§ 5. Föreningens styrelse
Föreningens löpande angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och minst sex ledamöter.

Dessutom väljs erforderligt antal suppleanter, vilka skall inträda vid förfall för ordinarie ledamot enligt av föreningen fastställda regler.

Styrelseval äger rum vid årsmöte.

 Ordförande och suppleanter väljs för en tid av ett år. Övriga ledamöter väljs för en tid av ett eller två år med iakttagande av att vid varje årsmöte företages val av halva antalet ledamöter.

Avgående ledamot kan omväljas

Ledamöter bör huvudsakligen vara självständiga företagare eller ledare av företag.

Styrelsen väljer inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör.

Styrelsen är gemensamt ansvarig för förvaltningen av de medel som direkt står under styrelsens kontroll.

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse minst sex gånger om året eller när minst hälften av styrelsens ledamöter framställer begäran om angiven frågas behandling.

Styrelsen är beslutsför när mer än halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Inom styrelsen har varje ledamot en röst.

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll. Envar ledamot, som deltagit i ett ärendes avgörande, anses ha biträtt det i protokollet antecknade beslutet, såvida avvikande mening ej antecknats.

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

Viktigare ärenden skall beredas av styrelsen, innan de föreläggs föreningen för beslut.

Styrelsen äger att utse ett arbetsutskott med av styrelsen fastställda befogenheter.

§ 6. Styrelsefunktionärernas åligganden
Ordföranden åligger:
att tillse att föreningens stadgar efterföljs samt att föreningens och styrelsens beslut verkställs

att leda styrelsens sammanträden

att å föreningens vägnar med kontrasignation av sekreteraren underteckna utgående officiella skrivelser

Sekreteraren åligger:
att på ordförandens uppdrag ombesörja kallelser till sammanträden

att föra protokoll vid föreningens och styrelsens sammanträden

att upprätta skrivelser och handlingar

att föra matrikel över föreningens medlemmar

att förvara föreningens korrespondens och handlingar, samt

att i övrigt biträda styrelsen och särskilda kommittéer i föreningens ärenden

Kassören åligger:
att svara för bokföringen samt att upprätta förslag till bokslut enligt av styrelsen fastställda riktlinjer

att uppbära avgifter

att verkställa utbetalningar

att senast 14 dagar före årsmöte ha redovisningshandlingarna avslutade och jämte verifikationer tillgängliga för revisorerna

§ 7. Medlemsavgifter
Medlemsavgiften fastställs av årsmötet och skall avse kommande räkenskapsår (kalenderår).

§ 8. Revision
Revisorerna skall granska föreningen räkenskaper, värdehandlingar och protokoll mm och 
senast två dagar före årsmötet till styrelsen avlämna revisionsberättelse.

§ 9. Ändring av föreningsstadgarna
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av ordinarie årsmöte. Information om förslag till 
ändring  skall medfölja kallelsen till årsmötet.

§ 10. Föreningens upplösning
Om föreningen upplöses skall tillgängliga medel fördelas lika bland föreningens medlemmar.

§ 11. Sektioner
Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av föreningens årsmöte eller extra årsmöte som sammankallas för prövning av sådan fråga.

Ledningen för varje sektion utövas av en sektionsstyrelse bestående av ordförande och fyra övriga medlemmar.

Sektionsstyrelsen väljs på årsmötet bland de föreningsmedlemmar som driver verksamhet i sektionen.

Föreningens styrelse har rätt att entlediga ledamot i sektionsstyrelsen.

Föreningens styrelse skall i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt fastställa de befogenheter och skyldigheter som sektionen och sektionsstyrelsen har.

Sektionsstyrelsen skall vid årsmötet redovisa sektionens ekonomi och verksamhet.

Stadgar för Centrumgruppen

§ 1. Centrumgruppen är en sektion inom Svenstaviks Företagarförening (SFF) och omfattas därmed av dess stadgar.
Centrumgruppen skall framför allt arbeta med att sätta Svenstavik på kartan – skapa säljaktiviteter som ger lönsamma företag.

§ 2. Centrumgruppens styrelse skall bestå av 5 ledamöter, där ordföranden väljs på 1 år. Ledamöter väljs på 1 eller 2 år, så att val sker av halva antalet ledamöter per gång.

§ 3. Centrumgruppens ekonomi är helt skild från SFF:s ekonomi. Centrumgruppen ansvarar för eventuella förluster och disponerar helt eventuella vinster, vilka skall användas till kommande aktiviteter inom gruppens verksamhet.

§ 4. Bokföring utförs av Centrumgruppen.

§ 5. Vid SFF:s årsmöte väljs styrelse, bokslut redovisas och årsberättelse presenteras.

§ 6. Förslag till styrelse lämnas av SFF:s valberedning. Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör.

§ 7. Revision av bokslut utförs av SFF:s revisorer.

§ 8. Företag som vill delta i aktiviteter arrangerade av Centrumgruppen skall vara medlemmar i SFF.

§ 9. Företag som tecknat sig för att delta i aktivitet(er) tar därmed på sig ett delansvar för att arrangemanget (en) praktiskt och ekonomiskt genomförs.

§ 10. Centrumgruppens styrelse skall ha fem protokollförda möten per år.